Anton Andersen: Danske Forfatterinder i det nittende hundredaar. 1896. [Side 109-135]


Indledning
Forrige afsnit -- Næste afsnit

I 1855 udkom en temmelig stor og bredt anlagt Fortælling under den noget udfordrende Titel: »Hvad er Livet?« Den var forfattet af en fuldstændig ukendt Dame, hvis Debut den var. Hun kaldte sig »Elisabeth Martens«, men Navnet var et Pseudonym. Den yndede historiske Folkeskribent Frederik Barfod havde skrevet en anbefalende Fortale. Denne, der i Virkeligheden er en Mystifikation, giver Læserne den Forestilling, at Forfatterinden er en bedaget Kvinde, der i »i sit Livs Aften overgiver sit Levnedsløb i sin Datters Haand«. Og naar man læser Bogen, faar man ogsaa nærmest det Indtryk, at den er Frugten af et langt, bevæget Livs mangeartede Erfaring, af gennemkæmpede Kampe og overstandne Prøvelser, under hvilke Forf. har lært, at »Livet er Strid og Arbejde«, men som tillige har ladet hende erfare, at det ogsaa er »en mild Fred, en velsignet Hvile«. Men Elisabeth Martens var den Gang inden aldrende Kvinde, thi Bogen er skreven da hun var i Trediveaarsalderen. Hun holdt længe paa sin Pseudonymitet, uagtet Bogen gjorde Lykke og allerede udkom i 2det Oplag 1857 og i 3dje 1881. Hendes egentlige Navn var

Oversigt over andre omtalerFrøken Louise Elisabeth Bjørnsen.

Hun er født 1824 i Roholte Præstegaard paa Sjælland og er Datter af Sognepræst Ferdinand Eberhardt Bjørnsen og Hustru Rebekka Rabe-Holm. Børnene hang ved Faderen med den ømmeste Kærlighed, men han døde alt, da Louise Bjørnsen var 8 Aar gl. Moderen var en af disse stille Kvinder, der bag et beskedent Ydre ejer baade Aand og Hjerte. Hun var en fintdannet, men tillige meget huslig Kvinde, der aldrig forsmaaede nogen Gerning i Hjemmet, fordi hun ansaa den for ringe. Tværtimod! Hun gjorde den med Glæde og gav den just derved et vist Indhold, idet hun spredte Aandens Liv og Hjertets Varme over den. Hun fik imidlertid trange Kaar, da hun blev Enke med 9 Børn, af hvilke det ældste var Student. Hun tog Bolig i Tinghuset i Braaby ved Gisselfeldt, og her levede hun i en Række af Aar et stille og nøjsomt Liv. Dette satte sit Præg paa den begavede Datter, som vi her har med at gøre, og sin første og væsentligste Udvikling skylder hun sin Moder. Denne underviste selv sine ukonfirmerede Børn og søgte at meddele dem saa meget som muligt af den Aandsdannelse, hun selv besad, og Louise Bjørnsen har — med Undtagelse af Undervisning i Sprog og Sang — ikke haft nogen anden Læremester end sin Moder og aldrig frekventeret et Institut for unge Piger. Efter hendes Konfirmation flyttede Moderen til Nestved, men den unge Pige førtes ikke dèr nærmere til rigere Aarer end de, der sprang i Hjemmet, hvor Digtekunsten holdtes højt i Ære og egentlig var den eneste Rigdom, som hun og hendes Søskende kunde faa uindskrænket Del i, og hun er vokset op under rig Paavirkning af vore største Skjalde. I de lange Mørkningstimer — det gjaldt jo om at spare paa Lyset — samlede Moderen Børnene om sig, og medens Strikkepindene gik, fortalte hun saa, hvad hun havde læst, stundom ogsaa, hvad hun selv havde oplevet; og saa mesterlig forstod hun at gengive Begivenheder og Livskampe, at Stuen i de stille, hyggelige Aftener var Vidne snart til den klingreste Ungdomslatter, snart til Medfølelsens Taarer. Dette vakte Louises Fantasi og satte den i Bevægelse. Hendes Livsmod og lønlige Higen stræbte udad, men hendes Helbred var skrantende, og ingen Midler var der til Virkeliggørelsen af Drømmene. I de stille Nætter arbejdede imidlertid hendes Tanker, og Billedernes brogede Hær steg frem for hendes indre Syn. I saadanne vaagne Nætter udarbejdede hun Fortællingen »Hvad er Livet?« Inden hun endnu var færdig med at nedskrive den, blev hendes Nattevaagen røbet. Hun betroede sig nu til sin Moder og læste Manuskriptet for hende. Skønt denne erkendte, at det var lovende, raadede hun dog indstændig Datteren fra nogen Sinde at blive Forfatterinde. Frøken Bjørnsen kunde imidlertid ikke kue Lysten i sit Indre; hun vedblev at haabe, uagtet der hengik hele 2 Aar, før det lykkedes hende at finde en Forlægger, der turde udgive Bogen. Fr. Barfod fik imidlertid Bogtrykker Trier til at forlægge den. At den var Udgivelsen værd, kunde Barfod »intet Øjeblik tvivle om«, men vistnok anede hverken han, Forlæggeren eller Forfatterinden selv, at den temmelig store Bog af en ukendt Debutant skulde gøre endog ualmindelig Lykke og vinde en betydelig Læsekreds gennem mange Aar.

»Et Kunstværk i strengere Forstand« ansaa Barfod den ikke for at være, og den tilfredsstiller heller ikke en strengere Kritiks Fordringer. Temaet er ikke nyt, og Tankerne ikke heller. Den behandler et ofte varieret Emne, som egentlig indeholdes i det bibelske Ord: »Herren er den, som gør fattig og gør rig, som nedtrykker og ophøjer«. Hovedpersonen er den unge Pige, Anna Warner, Datter af en afdød Godsforvalter, hvis efterladte Familie lever i knappe Kaar. Kammerherreinde Ranner og dennes Datter, den smukke, livsglade, men lidet begavede Mathilde, tager sig noget af hende, og som Veninde af Mathilde Ranner kommer hun i Huset hos en adelsstolt og temmelig hjertetør Dame, Fru von Orten, der med sin »originale« Datter beboer Herregaarden Hjorthøj. Af disse arrogante Mennesker og navnlig af den selvgode, forfængelige og hovmodige Datter, der drømmer om Kunstnerry som Billedhugger, maa hun døje mange ufortjente Krænkelser og Tilsidesættelser, som hun dog finder sig i med den største Taalmodighed. Mathilde Ranner bliver imidlertid ulykkelig gift med en tysk Eventyr-Baron, der ikke elsker andet end hendes Penge, og som, da disse er ødede, bliver en sand Tølper imod hende. Anna Warner, der imidlertid er kommen i Huset hos Kammerherreinden, bliver efter dennes Død gift med en brav og velhavende Mand og har den Lykke at være den ulykkelige Mathilde Ranners Trøst og Støtte paa det sidste. Denne, hvis Liv fra Begyndelsen tegnede saa lyst og smukt, knækkes tidlig og gaar til Grunde, og Anna, hvis Fremtid syntes mørk og svær, bliver rig og lykkelig.

Det hele er kun en simpel lille Historie, men Forfatterinden forstaar at vække Læsernes Interesse og Sympati for de Personer og Menneskeskæbner, hun skildrer, faar os til at glædes med de glade og sørge med de bedrøvede, saa der vækkes just den Stemning, der svarer til Værkets Idé, og derved lykkes det Frøken Bjørnsen, uden egentlig Kunst, at opnaa en vis digterisk Virkning, og derved har hun været i Stand til at vinde sin store Læsekreds. Man kommer til at føle Sympati eller Antipati, ganske som Forfatterinden selv har gjort det. Derfor har Barfod Ret, naar han i Fortalen siger, at Bogen vil kunne glæde enhver, »som ikke er bleven forvænt ved de tyske og franske Romaners spændende Gyseligheder«. En ejendommelig Ro og Sindsligevægt præger dette Arbejde. Her raser ingen stærke Lidenskaber, ingen vilde og ubændige Kræfter lades løs, ingen sygelige eller overspændte Scener udmales for os, ingen virkelige Skurke — som i de ægte gammeldags Dameromaner — raser mod deres ulykkelige Ofre. Selv Baron Reindorff, Mathilde Ranners Mand, der spiller Skurkens Rolle, hører til en ualmindelig t a m Race. Vil man se paa denne meget læste og vidt udbredte Bog efter V. Scherer's Skema (Poetik, Berlin 1888), indses det snart, at den maatte blive, som den blev. Dens Tilblivelse skyldes ikke en forudgaaende Række af sikre Virkelighedsstudier og personlige Iagttagelser, og den er desaarsag ikke fortalt med større eller mindre Troskab mod de virkelige Forbilleder. Stoffet, den behandler, frister ikke til Anvendelsen af stærke tekniske Midler, og Formen er da ogsaa kun lidet ejendommelig. Derimod er Bogens Kausalitet at søge i Forfatterindens eget Indre. Det er en temmelig uerfaren Kvindes vaagne Drømme, en lidet livsoptaget Sjæls Dvælen i Uvirkelighedens Verden. Dens Virkning vil altsaa bero paa, hvormeget Forf. har sat ind derpaa af aandelig Kraft, af frugtbart Liv, varm Følelse og stærk Vilje. Men her er den svage Side ved dette Arbejde. Frøken Bjørnsens Individualitet giver sig ikke Udslag i sikkert trufne Fysiognomier og strengt gennemførte Karakterrids. Farven er lidt bleg, Ord og Tanker ikke særlig betegnende for de optrædende Personer, og Begivenhederne knytter sig ikke til en bestemt Tidsalder, hvis Særmærker gaar igen hos de Mennesker, vi lærer at kende. Alt dette har heller ikke været Forfatterindens Opgave; hun har villet give en Fortælling, som særlig egnede sig til Familielæsning i de lange Aftener. Hun mindes, hvorledes disse er svundet for hendes egen hjemlige Kreds. Der er derfor noget hyggeligt ved hendes Bog, den har en køn, ren og varm Følelse, et etisk Grundlag og er vel skikket til at vække smukke Tanker hos Læserne; der er inderlig Religiøsitet, og det hele fortælles jævnt og ærligt, saa det gør »et mildt og beroligende Indtryk i mangen Sjæl, som er prøvet i Livets Kampe«. Den blev en i Sandhed populær Bog. Forfatterinden havde med hele sin Energi hengivet sig i dette Arbejde; det havde i Aaringer optaget hende, været hendes et og alt; og hun kunde ikke andet end oprigtig glæde sig over det Bifald, der blev det til Del. Herved styrkedes hendes Tro paa det Skribentkald, hun mente at have. Hendes Udvikling skred stadig frem, hendes indre Menneske voksede, og snart var hun atter midt i Arbejdet.

Hendes næste Bog blev: »En Kvinde« (1860). Den trykkes ligesom den første af en uforholdsmæssig Bredde, der gør den tung at læse. Grunden hertil kan man her ikke søge i »Bedstemoderens Snaksomhed«, hvad Barfod nævner som en Slags Undskyldning for Debuttens Bredde. Den maa derimod søges i Forfatterindens Mangel paa Begrænsningsevne, en Mangel, der ogsaa skader flere af hendes senere Værker. I øvrigt finder man i denne Bog de samme gode Egenskaber, som Forfatterinden alt lægger for Dagen i sit første Arbejde. Hun viser sig heller ikke i »En Kvinde« som nogen Mester i Karakterskildring, men Hovedpersonen er lykkedes særdeles godt, og saa er der baade livlig kombinerende Fantasi, tiltalende Fremstillingsevne og megen Varme i Skildringen. Den kan imidlertid ikke maale sig med sin Forgænger, men foreligger dog i et Par store Oplag. Mindre Opmærksomhed vakte: »Fortællinger« (1866) og: »Hvad behøves der for at leve?« (1869); men Frøken Bjørnsen hører alligevel til de Forfatterinder, som bestandig har kunnet gøre Regning paa en stor og anerkendende Læsekreds, hver Gang hun udsendte en ny Bog. Det er kun paa det novellistiske Omraade, hun har forsøgt sig; der foreligger intet dramatisk Arbejde fra hendes Haand; ligesom hun kun yderst sjælden betjener sig af bunden Stil.

I mange Aar saa man kun den beskedne Signatur »I« paa de talrige Bøger, som Forfatterinden til »En ung Piges Historie« udsendte. Først for en halv Snes Aar siden blev det bekendt, at den Dame, som skjulte sig under nævnte Mærke, var

Oversigt over andre omtalerFrøken Cornelia Levetzow.

Hun er født 1836 i Ringkøbing og er Datter af Kammerherre D. V. Levetzow og Hustru Edle Vilhelmine Fog, og den yngste af 5 Søskende. Sin Barndom tilbragte hun i den lille vestjydske By, hvor den ejendommelige tungsindige Natur, den mørke Hede, den udstrakte Fjord og Klitternes bugtede Bræmme med den fattige Vegetation tidlig gav hendes Indre en vis vemodig Grundstemning og vistnok vakte Poesien til Live i hendes Sjæl. Tidlig elskede hun Digtekunsten og tidlig lagde hun Forfattertalent for Dagen. Dette hørte ikke til Slægtens Traditioner. Hendes Forfædre var af en gammel meklenburgsk Adelsslægt, hvis fleste Repræsentanter havde tilhørt Godsejernes Kreds, eller ogsaa Officers- og den højere Embedsstand. Fire og tyve Aar gammel debuterede Frøken Levetzow med: »En ung Piges Historie« (1860). Den slog an og vakte ikke saa lidt Opmærksomhed, og siden har den opnaaet en efter danske Forhold endog ganske ualmindelig Succes, idet den til Dato er udkommen i 8 Oplag, ligesom den ogsaa i Udlandet har fundet en enstemmig gunstig Modtagelse og er oversat paa Svensk, Tysk, Hollandsk, Fransk. o. s. v. Bogen har i kunstnerisk Henseende let paaviselige Mangler, og hverken Indhold eller Form har Nyhedens Interesse. En simpel Analyse vil vise os, at det i Virkeligheden er den gode, gamle Historie om »Askepot«, der blev Dronning, eller, om man vil, en fattig ung Piges Eventyr, berettende om, hvorlunde hun efter megen Modgang og mange Forurettelser til sidst bliver lykkelig og kommer til Ære og Værdighed. Sproget minder paa mange Steder om H. C. Andersen. Der er ogsaa stor Lighed mellem »En ung Piges Historie« og Elisabeth Martens's: »Hvad er Livet?« Begge Bøger er Jeg-Fortællinger, begge har en ung Pige til Hovedperson, og Skildringen af denne er ens hos begge. De tegner os den dydige, lidt æteriske, religiøse og altopofrende Kvindetype, der kan resignere og spagfærdig lide Uret uden at blive bitter og uden at klage. En saadan ædel Skabning med lutter ædle Tanker og Følelser kan maaske nu og da forekomme, kan maaske tænkes at være et virkeligt Menneske med Kød og Blod; men i Reglen tør den vistnok betegnes som en rara avis blandt jordbaarne Væsener med Ufuldkommenheder og Lidenskaber. Men disse Typer er ret naturligt fremgaaede af Forfatterindernes eget blide og ideale Livssyn og af en grundreligiøs Personlighed. »En ung Piges Historie«, sætter heller ikke stærke Kræfter i Bevægelse hos en; men den er underholdende i Ordets bedste Forstand. Vi føres sammen med en hel Del elskværdige Mennesker: den blide, englelige Fru Staal, Datteren Minna, den unge Pige, Marie, Bogens Hovedfigur, den gamle Professor Lange, Gehejmeraadinde Trolle, Præsten Gustav Bang, der alle er højst sympatetisk tegnede og fremtræder i hyggelige, om ikke særlige karakteristiske Rammer. Saa er der jo ogsaa en Del mindre elskværdige, over hvilke dog Undskyldningens og Humanitetens bløde Klædebon er bredt af den mildt dømmende Forfatterinde. De enkelte Personers Træk er gennemgaaende lidt vage, malede med en noget for blød Pensel. Men hvad der er absolut fortrinligt i Bogen, skildret med ligefrem forbløffende Troværdighed, er det forunderlig opløste og rent ud utaalelige Bärenschild'ske Hus, hvor alt flyder sammen uden noget forenende Midtpunkt. Lyslevende, sikkert-træffende og uden mange Ord har hun tegnet os Billedet af den unge Piges Introduktion i dette Hjem, hvis Hovedskikkelser ogsaa er fortræffelig klare, saa vi ser dem tydeligt for os  den buldrende, krudtfuttende Oberst, den selviske, arrogante og mistænksomme Oberstinde, den lune- og fordringsfulde Frøken Amalie og den nonchalante, altid let-spottende, men inderlig godmodige Løjtnant Due. Den unge Pige, Marie, der — som Mamsel Staal — i dette Hjem er Genstand for utallige Ydmygelser og Krænkelser, er Idealet af en opofrende, taalmodig og engleblid Kvinde. Skildringen vækker vor Sympati, selv om vi finder, at hun er alt for spag og bly, og Bogen vil vistnok endnu længe kunne hævde sin Anseelse; den kan læses med Interesse af enhver, der ikke er enten umoden eller overmoden, eller paa Forhaand en Modstander af den gammeldags idealistiske og religiøse Livsanskuelse, Forfatterinden forfægter. Som den blide opofrende Marie handler i »En ung Piges Historie« saaledes vilde vistnok Forfatterinden selv handle under lige Omstændigheder. Enhver, der kender noget til Frøken Levetzows Liv, vil vide, at hun bestandig har bestræbt sig for at forene sin ideale Livsanskuelse med Virkelighedens Krav. Vil man ikke kunne sætte hende højt blandt de virkelige Digtere i Kunstens Rige, kan man dog ikke nægte, at hun er i Besiddelse af et fint og smukt lille Talent, og, dette bør absolut frem-fremhæves, hendes menneskelige Personlighed staar i Niveau med Talentet. Derfor er hendes Bøger sunde og opdragende, og har haft deres uomtvistelige Betydning, navnlig som læsning for unge Piger. Just dette fremhæves undertiden som noget nedsættende, men deri gør man aabenbart megen Uret. Det er altid vanskeligt at skaffe fornøden god Læsning for unge Piger, og man søger at berige vor Litteratur med Oversættelser af fremmede Forfatterinders Bøger, f. Eks. Louise Alcott's og H. S. Mackarness's, der i Virkeligheden intet har forud for de fleste af vore egne hjemlige Forfatterinders. Er det ikke nok at læse vore store Digtere, henvises der i vore Dage saa meget til de moderne engelske og franske Forfattere. Men der ligger heri en Fare. Naar man vil give den ubefæstede Ungdom Bøger i Hænde, tror vi, at de fleste Forældre og Opdragere vil tiltræde den Mening, at man hellere bør vælge saadanne, som vækker ædle Følelser og moralske Tanker, selv om de er ringere Kunstværker, end mange af de, hvis Moral er slap eller tvivlsom.

Allerede Aaret efter sin heldige Debut udgav Frøken Levetzow: »Fem Fortællinger« (1861) og »Tre Fortællinger«. En Del af de i disse Samlinger optagne Smaating var i Grunden Forfatterindens tidligste litterære Forsøg og alt skrevne før »En ung Piges Historie«. Det viste sig hurtigt, at den pseudonyme Forf. havde vundet sig en stor Kreds af Venner ved sit første Arbejde; thi de to sidstnævnte Samlinger var hurtigt udsolgte og foreligger allerede i 4de Oplag. Samme Held fulgte alle hendes Arbejder i Tredserne: »Skitser af Hverdagslivet« (1862), »Anna« (1863), »To fortællinger« (1866) og »Smaaskitser« (1869). De foreligger alle i talrige Oplag.

Oversigt over andre omtalerFru Teckla Juel.

Samtidig med Frøken Levetzow debuterede en anden ung Dame, der anonymt udgav: »Caja«, original Fortælling (1860), der tidligere havde været trykt som Feuilleton i »Dagbladet«. Naar den paa Tittelbladet prætenderer at være »original«, maa dette forstaas i Modsætning til »oversat«. Den er nemlig alt andet end original. Det er en ægte idealistisk-romantisk Dameroman efter gammeldags Recept, og hverken Indhold eller Sprog viger i nogen Maade ud fra traditionelt Spor. Den forblev da ogsaa temmelig, uænset ved sin Fremkomst og glemtes snart. Forfatterinden havde i øvrigt allerede som 16-aarig Pige paa Hornemann & Erslevs Forlag udgivet: »Fiskerpigens Klagesang« (1850), hvortil hun selv havde komponeret Musiken. Senere udgav hun flere saadanne Sangtekster, som hun selv satte i Musik: »Vemod« (1851), »Længsel« m.m. (1856), »Amors Rekrut« (1858). Særlig »Fiskerpigens Klagesang« med den iørefaldende, lidt sentimentale Melodi faldt i Tidens Smag og oplevede 3 Oplag. Denne vordende Forfatterinde og Komponistinde var Frøken Teckla Suenssen, Datter af Kaptajn Joh. Suenssen og Hustru Margrethe Juel og født i Tønning 1835. Hun udfoldede i Tredserne en omfattende litterær Virksomhed. Foruden en stor Del Noveller i »Illustreret Tid.« og »Berlingske Tid.« udsendte hun det store Digt i 30 Sange: »Den sorte Ravn« (1861). Dog denne Fugl fløj baade Samtidens og Eftertidens Læsere temmelig lydløst forbi, og ikke bedre gik det de voluminøse Fortællinger: »Planterens Datter« (1864) og »I Jylland«, original Fortælling (1865). Heller ikke med de under det mandlige Navneskjul »Carl Krone« udgivne Noveller: »Hans Lindberg« og »Jeppa« (1866) vandt hun sig noget Publikum. Der er i den første baade godt Humør, mange gode Iagttagelser og et Tilløb til humoristisk Skildring, men Fortællingen efterlader intet som helst Indtryk paa Læseren og v il kun kunne betragtes som en let Underholdnings-Lekture af uskyldig Art.

Frøken Teckla Suenssen var født i et lykkeligt Hjem. Men da Faderen døde tidligt, blev det trange Tider for Familien, der nu flyttede til København, hvor Moderen søgte at give sine tre Døtre den omhyggeligste Opdragelse. Kærlighed til Gud, Næsten og Fædrelandet indprentedes Børnene fra tidligst Tid, og det hyggeligt, fredelige Hjem, hvor den rigt begavede, fint dannede og altid opofrende Moder var Solskinnet, prægede Døtrene for Livet. De blev som deres Forbillede: huslige, offervillige og pligtopfyldende, ja, de blev alle tre Forfatterinder, som Moderen ogsaa havde været, skønt hun aldrig, saa vidt vides, afslørede sin Anonymitet. Men det stille, ensformige Liv inden for Hjemmets snævre Grænser skænkede dem ikke mange Erfaringer og interessante Oplevelser, eller aabnede dem storslaaede Vuer over vide Felter med en høj og fri Horisont. Verden kendte de mere af Læsning end af personlige Iagttagelser, Livet selv, det friske, travle, energiske, havde de kun paa Afstand. Deres litterære Arbejder præges derfor ogsaa nærmest af Hjemlivets milde, frede lige Stemning. Figurerne og Handlingerne tilhører væsentligst Fantasiens Verden. 1867 ægtede Frøken Teckla Suenssen daværende Adjunkt ved Aalborg Katedralskole, senere Justitsraad A. G. Juel, og de første 10 Aar af deres Ægteskab tilbragte de i den gamle jydske By ved Limfjorden. Skønt Fru Juel var Husmoder med Liv og Sjæl, altid opofrende for Mand og Børn, fik hun dog Tid til litterært Arbejde. Navnlig leverede hun i denne Periode en Mængde spredte Bidrag til »Skandinavisk Folkemagazin«, »Berlingske Tidender, »Aftenlæsning« m. fl., udgav ogsaa et Par større Fortællinger, blandt hvilke kan nævnes: »Zigeunerbarnet«, der dog først offentliggjordes 1871. Til det af E. Lobedanz i Leipzig udgivne Album: »Dänisch-Norwegischer Dichtung« leverede hun i 1868 et Par Bidrag: »Else und Inger«, samt »Die Erinnerung«.

Fru Teckla Juel's Bøger udgør et vældigt Arkantal. Lægger man Vægten paa det kvantitative i denne Produktion, maa man beundre Forf.; men kvalitativt vejer denne Stofmasse ikke meget; de fleste af Nutidens Læsere er lige fremmede for baade Titler og Indhold, og nogen litterær Anerkendelse har Forfatterinden aldrig vundet. Derimod synes Tyskerne at sætte megen Pris paa hende. Kan man ellers tro det Leipziger »Schriftsteller-Lexikon der Gegenwart« og Hr. Dr. Zoller, er Fru Juel en dansk Berømthed; og hun roses meget tilligemed t. Eks. Søsteren Frk. Fanny Suenssen, Fru Elfride Fibiger o. fl.; men synderlig Nøjagtighed og Finsmag kan det nævnte Organ nu rigtignok ikke beskyldes for. Fru Juels Produktion lader sig vanskelig karakterisere i faa Ord, navnlig paa Grund af den store, højst uensartede Stofmængde. Man savner den Ariadnetraad, som leder sikkert ud af Labyrinten. Ingen enkelt lysende Stjerne, høj Idé, synes at have været det faste Maal, som vinkede. Forf. er en livlig Pennefører, men uden karakteriserende Sprog. Psykologien er i Regelen mangelfuld, Personerne er voldgivne Tilfældigheden, og af og til overtager Forf. selv Forsynets Rolle, hvor det synes fornødent for en Knudes Løsning. Men egentlig skorter det ikke paa et vist fantasirigt Fortælletalent, en vis frejdig Gaaen paa, og bag den lette Kost, der bydes, øjnes et mildt og muntert Sind, et frejdigt Livssyn, en let Humor. Men ikke selv den mest velmenende Smagsdommer vil kunne tillægge dette Forfatterskab blivende litterær Betydning eller Kunstværd.

Hvad der er sagt om Fru Juel, gjælder i det væsentlige ogsaa om Søsteren,

Oversigt over andre omtaler Frøken Fanny Suenssen.

Hun er født 1832 og fostret af det samme Hjem, under samme aandelige Paavirkning, hun har samme Slægtspræg, samme Livssyn. Tidlig betraadte hun Forfatterbanen, skrev en Del omfangsrige og spændende Romaner og nogle lettere Duftnoveller, savnede vistnok heller ikke for mange Aar siden en Læsekreds blandt den bredere Befolkning i Byerne, men nogen kendelig Betydning har disse bredt anlagte Værker aldrig haft og vil aldrig faa, dertil savner de den Strøm af Liv og Kraft og Varme, som rinder fra Poesiens klare Kilde i en Digtersjæl og ved at skabe livgivende Stemning hos de nydende bærer Værkerne sejrrigt over alle Klipper og Skær til Kunstens uangribelige Havn. Man kan derimod ikke andet end føle Sympati for Forfatterindens Person. Hun har boet paa Skyggesiden af Livet, thi lige fra Tyveaars-Alderen har hun været syg og lidende, ofte fængslet til Sygelejet i hele Aar. Ikke desmindre har hun bevaret et ungdomsfriskt Sind og Solblink i Hjertet. En dybt rodfæstet Religiøsitet er den Baggrund, hvorpaa hun maler sine Billeder, ofte med en ikke ringe Aandslivlighed; et betydeligt Konversationstalent former Replikerne, der rigtignok falder noget gammeldags og lidet naturlige, men som ved deres Fremkomst endnu var i Kurs, og endelig har hun en udpræget Sans for det huslig-hyggelige, hvilke Mærker turde være det særegneste for hendes Ydelser.

Hun debuterede 1862 med den store Roman: »Amalia Vardum«, paa 22 Ark, udkommen paa Høst's Forlag. Det var i manges Øjne en lovende Debut, og den har ogsaa adskillig Livlighed, varm Følelse, ret flinke Karakterskildringer, god Komposition, humant Livssyn. Den fandt en meget gunstig Modtagelse, og Forf. troede derefter paa sit Kald. Endnu samme Aar mødte hun med en stor Feuilleton til »Berlingske Tid.« og 1863 med den lille tiltalende Bog: »Juleaften« der har oplevet et Par Oplag. Hendes næste større Arbejde er Fortællingen: »Tekla Eichel« (1864), en omfangsrig og alt for bred Bog, der aldeles ikke fanger vor Interesse. Forf. vil særlig oprede Tekla Eichels noget sammensatte Karakter; men Forsøget er ganske mislykket. Rask føres vi lige in medias res *), men mærker snart, at vi befinder os blandt ægte Romanmennesker, unaturlige og uægte Typer, ikke livskabte, men hjernekonstruerede. Tekla Eichel er en ganske forskruet Skikkelse, der kun bliver en sand Plage for den Engel af en Mand, hun har. Men er han, som Forf. fremfører ham: en ædel, rettænkende, ophøjet Natur, hvorfor lever han da med Hustruen, som han gør. Hun kunde have gjort ham lykkelig, mener Forf., men hvorfor da al denne Halvhed i deres Samliv? Aldrig taler de ud til hinanden, altid kun halve Forklaringer, halve Tilnærmelser; og hver Gang en Forsoning er ved at komme i Stand, er det Øjeblikkets og Tilfældets mest meningsløse Bagateller, som hindrer en saadan. Det kommer til sidst til en Skilsmisse-Scene. Der er ingen Tvivl om, at Forf. selv opfatter denne højst alvorlig; men den er i Grunden komisk og kommer derved til at virke ligefrem parodisk! — Man mindes Ordet: »Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas!« *) — At de sluttelig bliver lykkelige, er naturligvis en Selvfølge. Det vilde Samtiden ogsaa helst have; om Lykken kunde siges at være en nødvendig Konsekvens af de vedkommendes Stræben, om Aarsag og Virkning stod i rimeligt Forhold til hinanden, spurgte man sjældnere om. Den Mangel paa Klarhed og Naturlighed, som »Tekla Eichel« lider af, i Forbindelse med dens Bredde, skade Arbejdet og stiller mulige Fortrin ganske i Skygge.

Oversigt over andre omtalerFru Alfhilde Mechlenburg.

Den tredje og ældste Datter i det Suenssenske Hjem var Alfhilde, senere Fru Alfhilde Mechlenburg alias Pseudonymet: »Ivar Ring«. Hun fødtes i København 1831, men tilbragte sin første Barndom i Sønderjylland, hvor Faderen, som oven for nævnt, var Kaptajn i Tønning. Efter hans Død 1840 flyttede Enken til København. Hun var en Datter af Major Juel og tilhørte en Slægt, der altid havde været bekendt for sin store Patriotisme. Hun indpodede denne Følelse hos sine Døtre tilligemed en inderlig Barnetro. Den udmærkede Moder fik stor Indflydelse paa Børnene, ikke mindst paa Alfhilde, der baade var den ældste og tillige den, der havde faaet det største poetiske Pund i Arv. Der var megen Kærlighed og udmærket Samliv i dette Hjem, og der var en vis gammeldags gjennemfin Tone, som man nu kun sjældent træffer paa. »Hvem der har haft den Lykke,« siger en af Fru Suenssens Biografer, »at nyde dette Hjems sjældne patriarkalske Gæstfrihed, vil erindre den gamle Frue med hendes majestætiske Skikkelse, de milde, velsignede Øjne og den klangfulde Stemme, der med den sande Dannelses fine Præg og Hjertets forunderlige Takt, gjorde Huset saa lyst og skønt, saa tiltalende«. *)

Fra dette Hjem rejste Frøken Alfhilde i sit 16de Aar til Norge for at besøge nogle Slægtninge; men Besøget forlængedes til et fleraarigt Ophold, og hun beredte sig til at blive der for stedse, idet hun i 1864 ægtede Kaptajn i den norske Marine, Carl Mechlenburg. Det meget lykkelige Ægteskab varede kun kort, da han allerede døde 1868 efter langvarige Lidelser. Deres eneste Barn, en lille Pige, havde de haft den Sorg at miste Aaret før. Dybt nedbøjet af Sorg forlod Fru Mechlenburg Norge og vendte hjem for paa ny at indtage en Datters Plads i det hyggelige Hjem, hvor Moderen blev hende en stærk og kærlig Støtte i Sorgen. Den Omstændighed, at Fru Mechlenburg's Udvikling er foregaaet dels i Slesvig, dels i København og dels i Norge har gjort hendes Horisont videre end Søstrenes. Hun har været under meget vekslende Paavirkning, haft Lejlighed til at gøre Iagttagelser blandt højst forskellige Mennesker og hun har faaet sit Øje mere aabnet for Naturen, dens Skønhed og Vildhed. Man mærker straks, at hun i det hele har levet mere med og er kommet selve Tidens Liv nærmere, om det end ikke har virket saaledes paa hende, at spiredygtige Frø derfra i særlig Grad har befrugtet hendes litterære Arbejder. Den norske Paavirkning har ikke været den mindst kendelige. Den har endog strakt sig til Sprogtonen i hendes Bøger, hvad jo i og for sig ikke var nødvendigt, da hun kun saa kort var norsk Borgerinde. Det er da ogsaa kun i de første, at dette er Tilfældet. Hun viste sig paavirket af den Bjørnsonske og Thoresenske Novelledigtning, men fandt lidt efter lidt et selvstændigere Felt, paa hvilket hun har aabenbaret et kønt, lille Talent, der vel ikke er videre ejendommeligt, men som alligevel har skabt hende en Læsekreds, der stadig omfatter hende med Sympati. Mærkelig nok fremkom hendes første Forsøg paa Tysk. Den daværende Redaktør af »Der Bazar«, Dr. Julius Rodenberg havde nemlig opfordret hende til at skrive en Biografi af Kong Karl den Femtende og saaledes fremkom i nævnte Tidsskrift: »Ein königlicher Dichter« (1867). Hun begyndte ellers sin litterære Bane med at skrive Noveller til det den Gang meget populære Ugeblad: »Skandinavisk Folkemagazin«. Hertil leverede hun i 1868 ikke mindre end 6 Smaafortællinger, der dog ikke frister til nærmere Omtale, da de kun havde øjeblikkelig Betydning. Hendes Hovedvirksomhed falder først efter 1870.

Blandt Tredsernes mange Debutanter maa ogsaa nævnes

Oversigt over andre omtalerFru Camilla Eegholm.

Hun blev født i København 1847 og var Datter af den bekendte Læge, Professor A. Thornam, der var en flersidig begavet Mand med varm Interesse for Litteraturen, hvori han selv forsøgte sig. Hjemmet var et Samlingssted for en Mængde intelligente Personligheder, særlig Digtere og Kunstnere, af hvilke kan nævnes: H. C. Andersen, F. L. Høedt, Bjørnstjerne Bjørnson, Topsøe, Carl Bloch o. fl. Camilla Thornam's alvorlige Natur paavirkedes tidlig af denne æstetiske Omgangskreds, og allerede som Skolepige skrev hun Noveller i Smug. Det blev dog til sidst opdaget, og meget beskæmmet maatte hun frem med sine ungdommelige grønne Forsøg. Skønt dette, i det mindste for en Tid, tog Duften af det hele Skriveri, kunde hun dog ikke kue Skrivelysten, og endnu forinden hun var konfirmeret havde hun fuldendt en større Fortælling. Den udkom i hendes nittende Aar endog paa Hegels ansete Forlag, 1866. Den hed: »Olga Lindal«, og var, trods Forfatterindens store Ungdom, ingenlunde ueffen, og navnlig er der i Fortællemaaden en Friskhed og Naturlighed, man ikke skulde have tiltroet saa ung en Pige. Ikke uden Humor og en vis djærv Gaaen paa skildrer Olga Lindal sin ældre, temmelig ubehagelige Søster, Petronella, der ligner et Fugleskræmsel. Baade hun og hendes tilkommende, Skolelæreren, er meget levende tegnede. I Scenerne med Skurken Manderstrøm er der en Modenhed og Energi, man maa beundre, naar man erindrer sig, at Bogen er skrevet næsten af et Barn. Paa god gammeldags Vis gøres der paa Bogens sidste Blad udførlig Rede for alle de omtalte Personers senere Skæbne. Det er karakteristisk, at der allerede i denne Forf.s Debut paa forskellige Steder gøres smaa Udfald mod de »lærde Damer«, noget, der siden træffes overalt i Fru Eegholms Fortællinger. Naar man ved, at »Olga Lindal« i Grunden kun er en Skolepiges Præstation, kan man ikke andet end indrømme, at den er lovende. Den pur unge Forf. maa have været tidlig moden og have læst meget, hvortil kommer en stor Aandslivlighed. Det lille Arbejde er ogsaa kun et Produkt af nævnte Faktorer, og man vil ikke kunne vente, at det skal være Budbringer for ny og vægtige Tanker eller et rigere udviklet Sjæleliv. Under Mærket L'amica skrev hun i »Illustr. Tid.« et Par humoristiske Smaafortællinger: »Hvad en stum kan fortælle« (1868) og »Udfaldet af et Indfald« (1869), begge ret kvikke og baarne af godt Humør.

For Fuldstændigheds Skyld skal endnu nævnes blandt Debutanterne i Tredserne

Oversigt over andre omtalerFru Johanne Louise Krebs.

Hun var født 1813 paa Herregaarden Engestofte ved Maribo og Datter af Kammerherre, Oberstløjtnant Henning Wichfeld og Hustru Anna Henriette Marie Braës. Baade hun og hendes Brødre havde faaet en fornuftig og fortrinlig Opdragelse, der tidlig havde fremelsket Sans for videnskabelige Sysler. Broderen, Stamhusbesidder, Kammerherre Jørgen Wichfeld, død 1888, udgav 1862 »Fortidsminder fra Egnen om Maribo Sø« og dyrkede flittig historiske og arkæologiske Studier. Ogsaa Fru Krebs havde stor Interesse for disse Studier og var godt hjemme i Historien, som hun med Grundighed og Flid havde ofret sig for. Hun blev i 1844 gift med Præsten H. P. T. Krebs, som hun havde lært at kende, medens han var Huslærer i hendes Hjem. Han blev senere Sognepræst i Koldby og til sidst i Nørre Aaby paa Fyn, hvor Fru Krebs døde 1879. Hun debuterede med nogle Smaafortællinger for Ungdommen: »I Mørkningen« (1864) og skrev senere Fortællingen: »Kontrasterne« (1866), en temmelig tarvelig Feuilletonroman og »Pennetegninger fra forsk. Tidsaldere« (1866). Den sidste Bog er langt heldigere, og navnlig maa den lille antikke Skitse kaldes ganske vellykket og fint formet. Den havde desuden den Fortjeneste at være ny ved sit Emne, da den fremkom. Professor P. Mariager, der senere gav os en Række af slige ypperlige antikke Fortællinger, lige saa rene og lidenskabsdæmpede af Aand som skønne af Form, satte megen Pris paa Fru Krebs's lille Studie, hvilken han med Anerkendelse betegnede som chic da Forf. af nær værende for mange Aar siden talte med ham om den. Endelig har Fru Krebs skrevet en meget læseværdig historisk Afhandling: »Elisabeth, Dronning af Danmark« (1872) *), hvorhos hun nu og da syslede lidt med Oversættelser og leverede en Del forskelligt Stof, Afhandlinger, Feuilletoner o. s. v. til »Laaland-Falsters Stiftstidende«.

I 1869 falder endelig en Debut af en norsk Dame, hvilken dog her maa nævnes, da Forfatterinden senere blev gift og bosat i Danmark, nemlig

Oversigt over andre omtalerFru Laura Kieler.

Hun har alt i mange Aar været anerkendt for dansk Forf., hvorvel man med Rette har bebrejdet hende en alt for norsk Sprogtone. Denne burde have været forladt, naar Fru Kieler havde fæstet Bo blandt Danske og selv ønskede at betragtes som dansk Udøver af Ordets Kunst. Anderledes med Fru Thoresen, Fru Skram og Frøken Prydz. Den første var bosat i Norge og tog altsaa Sigte paa at blive norsk Forf. Selv da hun omkring 1860 vendte hjem til Danmark, var det jo hendes Hensigt, atter, naar Lejlighed gaves, at sætte Bo i Norge. Fru Skram er vel bosat i Danmark, men anser sig for norsk Forfatterinde; Frk. Prydz har mange Forbindelser her og søger dansk Forlag, men hun er aldrig ophørt at være norsk Forf.

Fru Kieler debuterede under Firmaet »Lili« med den temmelig store Bog: »Brands Døtre«, der var tilegnet Henrik Ibsen. Fru Kieler havde skrevet dette Arbejde i en Alder af 18 Aar. Det er et Livsbillede af betydeligt Omfang, og Forfatterinden har sat sig en stor og vanskelig Opgave, som det, hvad man paa Forhaand kunde vide, ikke er lykkedes hende at løse fuldt tilfredsstillende. Stærkt paavirket af Ibsens storslaaede Digtning tager hun en af hans Opgaver op og fører den videre ud. Det er Præsten »Brand«, hun skildrer os i dennes huslige Kreds efter, at Agnes er død. Husstyret er overtaget af de to fingerede Døtre: Marie og Helga. Den strenge, konsekvente Præst, hvis Følelsesliv ligesom er stivnet i Kampen for det absolutte Valg, denne jærnhaarde Mand, der kræver alt eller intet, opdrager nu disse to unge Børn under afgørende Indflydelse af sit mørke Kristendomssyn og tvinger dem til ubetinget og blind Lydighed. Marie er en Sjæl saa englelig og taalmodig opofrende, som var hun en af Frøken Levetzows Typer af denne Art. Hendes Liv er et Liv i Liden, i Forsagelse, kuet af Faderens Tyranni; og dog vedbliver hun at elske denne Fader, hun ser op til ham som til en Gud og har en dyb Ærefrygt for ham. Men Helga, der har mere af Faderens egen Natur, rejser sig jævnlig mod hans haarde Vilje og gør Oprør mod Jærnregimentet. Marie maa da bestandig være den mæglende Midler; men én eneste Gang vover ung Helga at handle paa egen Haand, uden at tage Faderen med paa Raad. Det er, da hun mener, det gælder hendes Livslykke. Hun forlover sig med Provstens Søn, en ung Mediciner, uden Faderens Vidende, og dette er tilstrækkeligt til, at hun faar sin kristelige Faders Forbandelse. Forfatterinden har et nøje Kendskab til Bibelen og citerer en Mængde Skriftsprog.

Det var en dristig Idé, den unge Dame havde haft, og hun sætter alt, hvad hun ejer af Energi og Snille ind paa Udførelsen. Det var en ualmindelig Debut, den vakte al ønskelig Opmærksomhed, den blev læst og diskuteret i vide Kredse. Man havde ogsaa travlt med Gisninger om, hvem Forf. kunde være. Den Omstændighed, at Bogen var tilegnet den fremragende Digter, bidrog ogsaa til dens Succes. Tager man det fornødne Hensyn til Forfatterindens Alder, maa »Brands Døtre« kaldes et dygtigt Arbejde, der giver os Agtelse for den Aandsmodenhed og Tankevægt, Forfatterinden har nedlagt deri. Det er dog ikke noget uplettet Værk, som tilfredsstiller alle berettigede kritiske Fordringer navnlig til indre Harmoni og Helhedsafrunding. Det er bredt anlagt og har et rigt, men ikke synderligt kræsent Ordvalg, og der er i den ellers saa sikkert gennemførte Tegning af Præstegaardslivet noget underligt oprivende, noget, vi ikke kan skænke vor Sympati, fordi det ikke tilfredsstiller vor Retfærdighedsfølelse. Men just paa dette Punkt har vi fra en særlig Streng en Tone, der siden kommer til at klinge som Dominanten i Fru Kielers Forfatterskab. Dette virker nemlig paa mange Steder ganske som en udpræget Moll-Komposition med mange disharmoniske Akkorder. Der moduleres vel hist og her over til renere og mere fuldtklingende Durmelodier, men gennemgaaende savnes den Hvile og mildt virkende Samklang, særlig i Slutningssatserne, der tilfredsstiller det fint mærkende Øre.

Laura Anna Sofie Müller Kieler er født 1849 i Tromsø, hvor hendes Fader Morten Smith Petersen var Foged; Moderen, Anna Hansine Kierulf, var født Müller. 1870 besøgte Laura Kieler første Gang Danmark og tilbragte et Par Maaneder i København, hvor hun stiftede et saa interessant og betydeligt Bekendtskab som Henrik Ibsens. Vinteren 1870—71 tilbragte hun i Stockholm hos svenske Venner, men begav sig derpaa i Sommeren 71 paa en længere Udenlandsrejse gennem Tyskland, hvor hun besøgte Rhinprovinserne, Heidelberg og München, siden drog hun til Salzburg, Wien og Prag. I Dresden var hun for anden Gang sammen med Henrik Ibsen; vendte saa over Lybæk—København hjem til Norge, og da Faderen døde, fulgte hun sin Moder til Danmark, hvor de bosatte sig i København 1872. Det følgende Foraar ægtede hun Kand. filol. Viktor Kieler, der først blev Adjunkt ved Katedralskolen i Viborg og siden i Frederiksborg, hvor han nu er Overlærer. Sammen med sin Mand berejste hun i 1876 Elsass, Schweitz og Italien. Meget tidlig var altsaa hendes litterære Sans vakt og hun kom, som vi siden skal se, til at udfolde en ret betydelig og selvstændig litterær Virken.


1) midt ind i Emnet.

2) Det ophøjede slaar let over i det latterlige.

3) Caroline Testmann i »Tidsskr. for Kvinder«, 1883.

4) Blade fra danske Kvinder. Kbhv. 1872.


Anton Andersen: Danske Forfatterinder i det nittende hundredaar. 1896. [Side 109-135]


Indledning
Forrige afsnit -- Næste afsnit